پژوهشگران و نویسندگان محترم از لینک زیر، قالب ارائه مقاله را دانلود نموده و در تدوین وتنظیم مقاله ها از آن استفاده نمائید.

قالب ارائه مقاله