امر بازآفرینی شهری پایدار یک رویکرد جامع و کل نگر است که مسائل آن نمی تواند به وسیله یک رشته یا یک حرفه حل شود از این رو  به فعالیت های رشته ای  و هم به همکاری میان رشته ای وابسته است. به عبارت دیگر جامعیت و یکپارچگی بازآفرینی شهری بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر رشته های علوم انسانی، رفتاری و هنرها امری ناممکن است. لذا این همایش درصدد است فرصت پیوند و هم افزایی ذیل موضوع بازآفرینی شهری را برای دانش پژوهان رشته های علمی مختلف اعم از معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، اقتصاد، عمران، حقوق و ... پدید آورد. ائتلاف رشته ها و نظریه های علمی، ضمن درک بهتر موضوع بازآفرینی شهری، می تواند افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران و مسئولان بگشاید و آنان مسائل و موضوعات گوناگون را با دیدی تازه مساله یابی و پاسخ یابی کرده و گامی به آن سوی مرزهای پذیرفته شده بگذارند و موضوعات را از زوایه های دیگری بررسی نمایند. محورهای این همایش، آزاد است و محورهای چندگانه ذکر شده صرفا پیشنهادی بوده و پژوهشگران و صاحب نظران می توانند مقاله هایشان را ذیل دو عنوان کلی 1- رشته ای و 2- میان رشته ای برای این همایش ارسال نمایند.