پژوهشگران محترم از طریق لینک زیر مزایای شرکت در همایش را مشاهده نمایید.

مزایای شرکت در همایش