پژوهشگران محترم از طریق لینک زیر  لیست اعضای کمیته علمی را مشاهده فرمائید.

اعضای کمیته علمی همایش