دکتر احمد محقر
رئیس
رییس دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.mohaghar [at] ub.ac.ir
دکتر حسن وحدانی چرزه خون
دبیر
استادیار - گروه مهندسی شهرسازی
پست الکترونیکی: planner_h [at] yahoo.com
دکتر علی اصغر پیله ور
دبیر اجرایی
دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی
پست الکترونیکی: pilevar [at] ub.ac.ir